O ZWIĄZKU

Krajowy Związek Podmiotów Leczniczych, jest dobrowolną organizacją zrzeszającą Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej będące w rozumieniu prawa polskiego pracodawcami. Związek swoją działalność rozpoczął w marcu 2009 r. Siedzibą Związku od listopada 2014 r. jest miasto Rzeszów.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55, poz. 235 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Związku, który można pobrać poniżej.

Celem Związku jest :

– ochrona praw członków i ich reprezentowanie wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym zwłaszcza wobec Narodowego Funduszu Zdrowia i wobec jego następców prawnych, organów władzy publicznej – rządowej i samorządowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników, innych organizacji pracodawców oraz wszelkich organizacji i instytucji społecznych, gospodarczych i politycznych,
– dbałość o podwyższanie standardu usług medycznych,
– udział w tworzeniu i realizowaniu rynkowego systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Związek realizuje swoje cele przez:
– prowadzenie negocjacji i uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz jego następcami prawnymi, dotyczących umów na świadczenie usług zdrowotnych zawieranych przez członków Związku,
– udzielanie pomocy przez przedstawicieli Związku w negocjacjach prowadzonych przez członków Związku,
– udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami – udzielanie pomocy swoim członkom poprzez interwencje, porady, szkolenia i konsultacje,
– oddziaływanie bezpośrednie lub poprzez inne związki pracodawców na politykę rządu i organów samorządowych oraz na działania legislacyjne,
– Informowanie członków Związku o projektach zmian legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych,
– oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawczej dotyczącej interesów pracodawców,
– prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
– delegowanie swoich przedstawicieli do doradczych władz samorządowych, agend rządowych i płatników za świadczenia zdrowotne ze środków publicznych,
– organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
– uczestniczenie w programach wykorzystujących środki publiczne administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządu lokalnego, środki organizacji pozarządowych a także środki Unii Europejskiej.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM?

Aby przystąpić do Krajowego Związku Podmiotów Leczniczych, należy przede wszystkim zapoznać się ze Statutem Związku (dostępny na stronie w zakładce „do pobrania”), a także wypełnić i przesłać do siedziby Związku Deklarację Członkowską.